British moths and their transformations. Volume II (1845)

Henry Noel Humphreys


John Obadiah Westwood


1845
Ort: London

Index aller Seiten als Icons

Icons 1 - 6 Icons 7 - 12 Icons 13 - 18 Icons 19 - 24
Icons 25 - 30 Icons 31 - 36 Icons 37 - 42 Icons 43 - 48
Icons 49 - 54 Icons 55 - 60 Icons 61 - 66 Icons 67 - 72
Icons 73 - 78 Icons 79 - 84 Icons 85 - 90 Icons 91 - 96
Icons 97 - 102 Icons 103 - 108 Icons 109 - 114 Icons 115 - 120
Icons 121 - 126 Icons 127 - 132 Icons 133 - 138 Icons 139 - 144
Icons 145 - 150 Icons 151 - 156 Icons 157 - 162 Icons 163 - 168
Icons 169 - 174 Icons 175 - 180 Icons 181 - 186 Icons 187 - 192
Icons 193 - 198 Icons 199 - 204 Icons 205 - 210 Icons 211 - 216
Icons 217 - 222 Icons 223 - 228 Icons 229 - 234 Icons 235 - 240
Icons 241 - 246 Icons 247 - 252 Icons 253 - 258 Icons 259 - 264
Icons 265 - 270 Icons 271 - 276 Icons 277 - 282 Icons 283 - 288
Icons 289 - 294 Icons 295 - 300 Icons 301 - 306 Icons 307 - 312
Icons 313 - 318 Icons 319 - 324 Icons 325 - 330 Icons 331 - 336
Icons 337 - 342 Icons 343 - 348 Icons 349 - 354 Icons 355 - 360
Icons 361 - 366 Icons 367 - 372 Icons 373 - 378 Icons 379 - 384
Icons 385 - 390 Icons 391 - 396 Icons 397 - 402 Icons 403 - 408
Icons 409 - 414 Icons 415 - 420 Icons 421 - 426 Icons 427 - 432
Icons 433 - 436

Verzeichnis der zoologischen lateinischen Namen

 • Ablabia expallidana 224   
 • Ablabia quadripunctana 224   
 • Abraxas grossulariata 87   
 • Abraxas pantaria 87   
 • Abraxas ulmata 87   
 • Achroia alvearia 362   
 • Acidalia aversata 134   
 • Acidalia fumata 134   
 • Acidalia lactata 134   
 • Acidalia lactata var. flos-lactata 134   
 • Acidalia osseata 134   
 • Acidalia osseata var. margine-punctata 134   
 • Acidalia remutata 134   
 • Acidalia remutata var. inornata 134   
 • Acidalia subsericeata 134   
 • Acidalia virgularis 134   
 • Acleris aspersana 267   
 • Acleris bifidana 267   
 • Acleris cerusana 267   
 • Acleris costimaculana 267   
 • Acleris gnomana 267   
 • Acleris scabrana 267   
 • Acleris tripunctulana 267   
 • Acompsis cinerella 321   
 • Acompsis tinctella 321   
 • Acompsis unitella 321   
 • Acria emarginella 321   
 • Adela cuprella 326   
 • Adela degeerella 326   
 • Adela fasciella 326   
 • Adela frischella 326   
 • Adela latreillella 326   
 • Adela panzerella 326   
 • Adela robertella 326   
 • Adela sultzella 326   
 • Adela swammerdamella 326   
 • Adela viridella 326   
 • Agdistes bennetii 417   
 • Aglossa cupreolatus 151   
 • Aglossa dimidiatus 151   
 • Aglossa pinguinalis 151   
 • Aglossa streatfeildii 151   
 • Agrotera flammealis 151   
 • Alabonia geoffroyella 326   
 • Alcis consortaria 50   
 • Alcis fimbriaria 50   
 • Alcis repandaria 50   
 • Alcis rhomboidaria 50   
 • Alcis roboraria 50   
 • Alcis sericearia 50   
 • Alucita hexadactyla 422   
 • Alucita poecilodactyla 422   
 • Alucita polydactyla 422   
 • Amaurosetia albifrontella 399   
 • Amaurosetia albinella 399   
 • Amaurosetia cerucella 399   
 • Amaurosetia megerlella 399   
 • Amaurosetia minutella 399   
 • Amaurosetia oppositella 399   
 • Amaurosetia quadripunctella 399   
 • Anacampsis aethiops 317   
 • Anacampsis affinis 311   
 • Anacampsis albimaculata 317   
 • Anacampsis aleella 317   
 • Anacampsis alternella 317   
 • Anacampsis angustella 317   
 • Anacampsis annulicornis 306   
 • Anacampsis aspera 306   
 • Anacampsis atra 314   
 • Anacampsis betulea 306   
 • Anacampsis bifasciella 317   
 • Anacampsis cinerella 306   
 • Anacampsis contigua 311   
 • Anacampsis costella 317   
 • Anacampsis decorella 314   
 • Anacampsis diffinis 311   
 • Anacampsis dodecella 306   
 • Anacampsis domestica 306   
 • Anacampsis ericae 306   
 • Anacampsis fugacella 317   
 • Anacampsis fulvescens 317   
 • Anacampsis fuscescens 317   
 • Anacampsis fuscipennis 317   
 • Anacampsis guttifera 314   
 • Anacampsis hübneri 311   
 • Anacampsis interruptella 317   
 • Anacampsis juniperella 306   
 • Anacampsis lacteella 311   
 • Anacampsis lanceolella 311   
 • Anacampsis laticinctella 306   
 • Anacampsis listerella 306   
 • Anacampsis longicornis 306   
 • Anacampsis luctuella 314   
 • Anacampsis lutarea 306   
 • Anacampsis lyellella 314   
 • Anacampsis maculella, Anacampsis tremella 314   
 • Anacampsis malvella 302   
 • Anacampsis marmorea 314   
 • Anacampsis mouffetella 306   
 • Anacampsis nebulea 306   
 • Anacampsis nivella 317   
 • Anacampsis padifoliella 317   
 • Anacampsis proxima 311   
 • Anacampsis quadripuncta 317   
 • Anacampsis rhombella 306   
 • Anacampsis rusticella 306   
 • Anacampsis sarcitella 311   
 • Anacampsis sequax 311   
 • Anacampsis serricornis 306   
 • Anacampsis subocellea 314   
 • Anacampsis subrosea 314   
 • Anacampsis terrella 306   
 • Anacampsis tricolorella 311   
 • Anacampsis zephryrella 306   
 • Anaitis plagiata 79   
 • Anania octomaculata 158   
 • Anchylopera cuspidana 212   
 • Anchylopera derasana 212   
 • Anchylopera diminutana 212   
 • Anchylopera fractifasciana 212   
 • Anchylopera funulana 212   
 • Anchylopera lundiana 212   
 • Anchylopera lyellana 212   
 • Anchylopera obtusana 212   
 • Anchylopera siculana 212   
 • Anchylopera uncana 212   
 • Anchylopera unculana 212   
 • Anchylopera ustomaculana 212   
 • Anesychia chrstella 332   
 • Anesychia dodecea 332   
 • Anesychia echiella 332   
 • Anesychia funerella 332   
 • Anesychia pusiella 332   
 • Angerona prunaria 41   
 • Ania emarginata 134   
 • Anisopteryx aescularia 29   
 • Anthithesia betulana 190   
 • Anthithesia corticana 190   
 • Anthithesia gentianaenana 190   
 • Anthithesia marginana 190   
 • Anthithesia oblongana 190   
 • Anthithesia pruniana 190   
 • Anthithesia pullana 190   
 • Anthithesia salicella 190   
 • Anthithesia tripunctana 190   
 • Anticlea berberata 79   
 • Anticlea derivata 79   
 • Anticlea rubidata 79   
 • Anticlea sinuata 79   
 • Apheloseita auritella 362   
 • Aphelosetia cygnipennella 362   
 • Aphelosetia floslactis 362   
 • Aphelosetia fulvescens 362   
 • Aphelosetia lucidella 362   
 • Aphelosetia marginea 362   
 • Aphelosetia oleella 362   
 • Aphelosetia rufipennella 362   
 • Aphelosetia rufocinerea 362   
 • Aphelosetia semialbella 362   
 • Aphelosetia triatomea 362   
 • Aplocera caesiata 121   
 • Aplocera caesiata var. flavicinctata 121   
 • Aplota palpella 326   
 • Araxes ahenella 371   
 • Araxes lotella 371   
 • Araxes miniosella 371   
 • Araxes ocellea 371   
 • Argryolepia margaritana 277   
 • Argyrolepia aecheana 277   
 • Argyrolepia bistrigana 277   
 • Argyrolepia decimana 277   
 • Argyrolepia lathoniana 277   
 • Argyrolepia tesserana 277   
 • Argyromiges spartifoliella 344   
 • Argyromiges alnifoliella 344   
 • Argyromiges autumnella 344   
 • Argyromiges blancardella 344   
 • Argyromiges clerckella 344   
 • Argyromiges corylifoliella 344   
 • Argyromiges cramerella 344   
 • Argyromiges cuculipenella 344   
 • Argyromiges cydoniella 344   
 • Argyromiges harrisella 344   
 • Argyromiges hortella 344   
 • Argyromiges klemannella 344   
 • Argyromiges mespilella 344   
 • Argyromiges nivella 344   
 • Argyromiges obscurella 344   
 • Argyromiges raiella 344   
 • Argyromiges rufipunctella 344   
 • Argyromiges schreberella 344   
 • Argyromiges semiaurella 344   
 • Argyromiges sylvella 344   
 • Argyromiges trestrigella 344   
 • Argyromiges trifasciella 344   
 • Argyromiges ulmefoliella 344   
 • Argyromiges unipunctella 344   
 • Argyrosetia aurifasciella 338   
 • Argyrosetia aurivitella 338   
 • Argyrosetia brockella 338   
 • Argyrosetia ella 338   
 • Argyrosetia goedartella 338   
 • Argyrosetia literella 338   
 • Argyrosetia semifasciella 338   
 • Argyrotoza apicalis 277   
 • Argyrotoza bergmanniana 277   
 • Argyrotoza conwayana 277   
 • Argyrotoza daldorfiana 277   
 • Argyrotoza hoffmanseggiana 277   
 • Argyrotoza subaurantiana 277   
 • Aspilates citraria 63   
 • Aspilates gilvaria 63   
 • Aspilates respersaria 63   
 • Astryages grandipennis 353   
 • Astyages coracipennella 353   
 • Astyages cylindrella 353   
 • Astyages flavicaput 353   
 • Astyages gryphipennella 353   
 • Astyages lutarea 353   
 • Astyages nigricella 353   
 • Astyages obscurella 353   
 • Astyages ochroleucella 353   
 • Astyages serratella 353   
 • Bactra egenana 224   
 • Bactra egestana 224   
 • Bactra fuscana 224   
 • Bactra pauperana 224   
 • Bactra uliginosana 224   
 • Bapta bimaculata 121   
 • Bapta punctata 121   
 • Batia flavifrontella 362   
 • Batia formosella 362   
 • Batia lambdella 362   
 • Batia lunaris 362   
 • Batia lutarella 362   
 • Batia panzerella 362   
 • Batia saturatella 362   
 • Biston betularius 36   
 • Biston hirtarius 36   
 • Biston prodromarius 36   
 • Boarmia abietaria 50   
 • Bradyepetes amataria 63   
 • Bupalus piniarius 29   
 • Cabera exanthemaria 56   
 • Cabera pusaria 56   
 • Callisto fusco-cuprella 353   
 • Callisto fusco-viridella 353   
 • Callisto fyeslella 353   
 • Callisto guttea 353   
 • Campaea margaritaria 41 50   
 • Camptylochila bistrigalis 151   
 • Camptylochila undulatis 151   
 • Capua ochraceana 272   
 • Carpocapsa aspidiscana 219   
 • Carpocapsa cana 224   
 • Carpocapsa fulvana 224   
 • Carpocapsa grossana 219   
 • Carpocapsa hypericana 219   
 • Carpocapsa juliana 219   
 • Carpocapsa leplastriana 219   
 • Carpocapsa perlepidana 219   
 • Carpocapsa pomonella 219   
 • Carpocapsa pupillana 224   
 • Carpocapsa rheediella 219   
 • Carpocapsa rufana 224   
 • Carpocapsa scopoliana 224   
 • Carpocapsa splendana 219   
 • Carpocapsa stelliferana 224   
 • Carpocapsa ulicetana 219   
 • Carpocapsa woeberana 219   
 • Cataclysta lemnata 158   
 • Celma imbutata 79   
 • Cerostoma annulatella 393   
 • Cerostoma maculipennis 393   
 • Cerostoma porrectella 393   
 • Cerostoma xylostella 393   
 • Chaesias spartiata 97   
 • Charissa dilucidaria 97   
 • Charissa obscuraria 97   
 • Charissa operaria 97   
 • Charisse pullata 97   
 • Cheimastoba rupicapra 103   
 • Cheimastobia brumata 103   
 • Cheimatobia brumata 103   
 • Cheimatobia rupicapraria 103   
 • Cheimatophila castaneana 277   
 • Cheimophila phryganella 332   
 • Chelaria rhomboidella 321   
 • Chilo forficellus 387   
 • Chilo fumeus 387   
 • Chilo gigantellus 387   
 • Chilo phragmitellus 387   
 • Chilo punctigerellus 387   
 • Chlorissa putataria 134   
 • Chlorissa thymiaria 134   
 • Chlorissa viridata 134   
 • Choetochilus costellus 387   
 • Choetochilus fissellus 387   
 • Choetochilus maurellus 387   
 • Choetochilus radiatellus 387   
 • Choetochilus rufimitrellus 387   
 • Choetochilus sequellus 387   
 • Choetochilus sylvellus 387   
 • Choetochilus variellus 387   
 • Choetochilus vittellus 387   
 • Chrarissa Serotinaria 97   
 • Chrysocorys angustipennella 353   
 • Cidaria didymata 70   
 • Cidaria ferrugata 70   
 • Cidaria fluctuata 70   
 • Cidaria latentaria 70   
 • Cidaria miaria 70   
 • Cidaria montanata 70   
 • Cidaria munitata 70   
 • Cidaria olivata 70   
 • Cidaria propugnata 70   
 • Cidaria quadrifasciaria 70   
 • Cidaria salicaria 70   
 • Cidaria unidentaria 70   
 • Cilix compressa 143   
 • Cledeobia albistrigalis 151   
 • Cledeobia costraestrigalis 151   
 • Cleodora achroleucella 321   
 • Cleodora lucidella 321   
 • Cleodora nebulea 321   
 • Cleodora rufescens 321   
 • Cleodora silacella 321   
 • Cleogene niveata 121   
 • Cleora bajularia 50   
 • Cleora lichenaria 50   
 • Cleora pictaria 50   
 • Cleora teneraria 50   
 • Cleora viduaria 50   
 • Cloedora falciformis 321   
 • Cnephasia asinana 229   
 • Cnephasia cinerana 229   
 • Cnephasia curvifasciana 229   
 • Cnephasia ictericana 229   
 • Cnephasia interjectana 229   
 • Cnephasia littoralis 229   
 • Cnephasia logiana 229   
 • Cnephasia longana 229   
 • Cnephasia nubilana 229   
 • Cnephasia obsoletana 229   
 • Cnephasia penziana 229   
 • Cnephasia perfuscana 229   
 • Cnephasia rectifasciana 229   
 • Cnephasia sinuana 229   
 • Cochleophasia pubicornis 332   
 • Cochleophasia tesselea 332   
 • Cochylis griseana 286   
 • Cochylis roseana 286   
 • Cochylis ruficiliana 286   
 • Cochylis rupicola 286   
 • Cochylis subroseana 286   
 • Cochylis vectisana 286   
 • Colobochylia salicalis 151   
 • Crambus angustellus 380   
 • Crambus aquilellus 380   
 • Crambus arbustorum 380   
 • Crambus argentellus 380   
 • Crambus argyreus 380   
 • Crambus aridellus 380   
 • Crambus cerusellus 380   
 • Crambus cespitellus 380   
 • Crambus chrysonuchellus 380   
 • Crambus culmellus 380   
 • Crambus culmorum 380   
 • Crambus dealbellus 380   
 • Crambus ericellus 380   
 • Crambus falsellsu 380   
 • Crambus fuscelinellus 380   
 • Crambus hamellus 380   
 • Crambus hortuellus 380   
 • Crambus inquinatellus 380   
 • Crambus latistrius 380   
 • Crambus luteellus 380   
 • Crambus lythargyrellus 380   
 • Crambus margaritellus 380   
 • Crambus marginellus 380   
 • Crambus montanellus 380   
 • Crambus obtusellus 380   
 • Crambus paleellus 380   
 • Crambus pascuellus 380   
 • Crambus petrificellus 380   
 • Crambus pinetellus 380   
 • Crambus pratellus 380   
 • Crambus pygmaeus 380   
 • Crambus radiellus 380   
 • Crambus rorellus 380   
 • Crambus scoticus 380   
 • Crambus selassellus 380   
 • Crambus tentaculellus 380   
 • Crambus tristis 380   
 • Crocallis elinguaria 41   
 • Cyneda dentalis 171   
 • Dasystoma salicella 332   
 • Depressaria albipunctella 302   
 • Depressaria alstroemeriana 302   
 • Depressaria apicella 297   
 • Depressaria applana 302   
 • Depressaria atomella 302   
 • Depressaria badiella 297   
 • Depressaria bluntii 302   
 • Depressaria carduella 297   
 • Depressaria characterosa 297   
 • Depressaria costosa 302   
 • Depressaria curvipunctosa 302   
 • Depressaria damella 302   
 • Depressaria gilvella 302   
 • Depressaria heracleana 297   
 • Depressaria immaculata 297   
 • Depressaria irrorella 302   
 • Depressaria liturella 302   
 • Depressaria nervosa 297   
 • Depressaria ocellana 297   
 • Depressaria propinquella 302   
 • Depressaria pulverella 297   
 • Depressaria purpurea 302   
 • Depressaria putridella 302   
 • Depressaria sparmanniana 297   
 • Depressaria umbellana 297   
 • Depressaria venosa 297   
 • Depressaria yeatiana 297   
 • Diasemia literalis 158   
 • Dictyopteryx ciliana 272   
 • Dictyopteryx contaminana 272   
 • Dictyopteryx forskaliana 272   
 • Dictyopteryx loeflingiana 272   
 • Dictyopteryx plumbana 272   
 • Dictyopteryx rhombana 272   
 • Diurnea fagella 332   
 • Diurnea novembris 332   
 • Drepana falcataria 143   
 • Drepana hamula 143   
 • Drepana unguicula 143   
 • Earis chlorana 178   
 • Ederesa albistria 338   
 • Ederesa clematella 338   
 • Ederesa curvella 338   
 • Ederesa mendicella 338   
 • Ederesa ocellana 338   
 • Ederesa ossea 338   
 • Ederesa pruniella 338   
 • Ederesa semifusca 338   
 • Ederesa semipurpurella 338   
 • Ederesa tetrapodella 338   
 • Electra comitata 79   
 • Electra populata 79   
 • Electra pyraliata 79   
 • Electra spinachiata 79   
 • Electra testata 79   
 • Ellopia fasciaria 41   
 • Emmelesia affinitata 121   
 • Emmelesia albulata 121   
 • Emmelesia bifasciata 121   
 • Emmelesia blandiata 121   
 • Emmelesia blomeri 121   
 • Emmelesia candidata 121   
 • Emmelesia decolorata 121   
 • Emmelesia ericetata 121   
 • Emmelesia heparata 121   
 • Emmelesia luteata 121   
 • Emmelesia rivulata 121   
 • Emmelesia rusticata 121   
 • Emmelesia sylvata 121   
 • Emmelesia taeniata 121   
 • Emmelesia unifasciata 121   
 • Emmelesia urbaria 121   
 • Enicostoma thunbergana 326   
 • Ennychia anguinalis 158   
 • Ennychia cingulata 158   
 • Ennychia rufo-fascialis 158   
 • Ephyra omicronaria 56   
 • Ephyra orbicularia 56   
 • Ephyra porata 56   
 • Ephyra trilinearia 56   
 • Ephyria pendularia 56   
 • Epione advenaria 63   
 • Epione apiciaria 63   
 • Epione vespertaria 63   
 • Erioceophala purpurella 404   
 • Eriocephala ammanella 404   
 • Eriocephala auropurpurella 404   
 • Eriocephala bistrigella 404   
 • Eriocephala calthella 404   
 • Eriocephala concinnella 404   
 • Eriocephala hellwigella 404   
 • Eriocephala rubroaurella 404   
 • Eriocephala sanguinella 404   
 • Eriocephala semi-purpurella 404   
 • Eriocephala seppella 404   
 • Eriocephala subpurpurella 404   
 • Euchromia ericetana 245   
 • Euchromia fulvipunctana 245   
 • Euchromia purpurana 245   
 • Eucosmia undulata 97   
 • Eudioptis lucernalis 158   
 • Eudorea angustea 371   
 • Eudorea dubitalis 362   
 • Eudorea lineola 362   
 • Eudorea mercurella 371   
 • Eudorea murana 362   
 • Eudorea pallida 362   
 • Eudorea portlandica 362   
 • Eudorea pusilla 371   
 • Eudorea pyralella 362   
 • Eudorea resinea 362   
 • Eudorea subfusca 362   
 • Eudorea tristrigella 362   
 • Eunomos flexula 134   
 • Eupithecia abbreviata   
 • Eupithecia absinthiata 115   
 • Eupithecia albipunctata   
 • Eupithecia angustata 115   
 • Eupithecia centaureata 115   
 • Eupithecia cognata 115   
 • Eupithecia consignata 115   
 • Eupithecia coronata   
 • Eupithecia elongata 115   
 • Eupithecia exiguata   
 • Eupithecia innotata 115   
 • Eupithecia irriguata   
 • Eupithecia laevigata   
 • Eupithecia linariata   
 • Eupithecia nebulata   
 • Eupithecia nigro-punctata   
 • Eupithecia nigro-sericeata   
 • Eupithecia notata 115   
 • Eupithecia piperata 115   
 • Eupithecia plumbeolata 115   
 • Eupithecia pulchellata   
 • Eupithecia pusillata 115   
 • Eupithecia rectangulata   
 • Eupithecia rufifasciata   
 • Eupithecia simpliciata 115   
 • Eupithecia sobrinata 115   
 • Eupithecia strobilata   
 • Eupithecia subfasciata   
 • Eupithecia subfulvata 115   
 • Eupithecia subfuscata 115   
 • Eupithecia subumbrata   
 • Eupithecia succenturiata 115   
 • Eupithecia variegata 115   
 • Eupithecia venosata 115   
 • Eupithecia vulgata   
 • Euplocamus mediellus 393   
 • Eupoecilia augustana 286   
 • Eupoecilia dubitana 286   
 • Eupoecilia maculosana 286   
 • Eupoecilia nana 286   
 • Eupoecilia permixtana 286   
 • Eupoecilia pygmaeana 286   
 • Eupoecilia sodaliana 286   
 • Eurrhypara urticata 166   
 • Eurymene dolabraria 63   
 • Euspilapteryx auroguttella 409   
 • Euthalia elutata 92   
 • Euthalia impluviata 92   
 • Euthalia miata 92   
 • Euthalia psittacata 92   
 • Fidonia atomaria 29   
 • Fidonia ericetaria 29   
 • Fidonia fuliginaria 29   
 • Galleria cereana 362   
 • Geometra angularia 41   
 • Geometra delunaria 41   
 • Geometra illustraria 41   
 • Geometra lunaria 41   
 • Geometra tiliaria 41   
 • Geometria fuscantaria 41   
 • Geometria illunaria 41   
 • Geometria sublunaria 41   
 • Glyphipteryx aurogutella 353   
 • Glyphipteryx bimaculella 353   
 • Glyphipteryx eximia 353   
 • Glyphipteryx linnaeella 353   
 • Glyphipteryx metallella 353   
 • Glyphipteryx roesella 353   
 • Glyphipteryx schaefferella 353   
 • Glyphipteryx subcuprella 353   
 • Glyphipteryx variella 353   
 • Glyphipteryx zinckella 353   
 • Gracillaria cinerea 409   
 • Gracillaria elongella 413   
 • Gracillaria hemidactylella 413   
 • Gracillaria leucapennella 413   
 • Gracillaria meleagripennella 409   
 • Gracillaria nebulea 409   
 • Gracillaria ochracea 413   
 • Gracillaria praeangusta 413   
 • Gracillaria purpurea 409   
 • Gracillaria roscipennella 413   
 • Gracillaria rufipennella 413   
 • Gracillaria semifascia 409   
 • Gracillaria stigmatella 413   
 • Gracillaria substriga 409   
 • Gracillaria sulphurella 413   
 • Gracillaria syringella 409   
 • Gracillaria thunbergella 413   
 • Gracillaria v-flava 409   
 • Gracillaria versicolor 409   
 • Gracillaria violacea 413   
 • Halia vauaria 56   
 • Harfagus albistrigella 353   
 • Harfagus cinctella 353   
 • Harpalyce biangulata 70   
 • Harpalyce corylata 70   
 • Harpalyce fulvata 70   
 • Harpalyce galiata 70   
 • Harpalyce ocellata 70   
 • Harpalyce silaceata 70   
 • Harpalyce subtristata 70   
 • Harpalyce sylvaticata 70   
 • Harpalyce tristata 70   
 • Harpalyce unangulata 70   
 • Harpalyce unilobata 70   
 • Harpipteryx dentella 387   
 • Harpipteryx falcella 387   
 • Harpipteryx scabrella 387   
 • Hemerophila abruptaria 56   
 • Hemithea cythisaria 50   
 • Hemithea smaragdaria 50   
 • Hemithea vernaria 50   
 • Heribeia cognatella 344   
 • Heribeia forsterella 344   
 • Heribeia haworthana 344   
 • Heribeia humerella 344   
 • Heribeia simpiciella 344   
 • Heusimene fimbriana 196   
 • Himera pennaria 41   
 • Hipparchus papilionarius 50   
 • Homoeosoma gemina 371   
 • Homoeosomia cinerea 371   
 • Hybernia capreolaria 29   
 • Hybernia defoliaria 29   
 • Hybernia leucophearia 29   
 • Hybernia prosapiaria 29   
 • Hydrocampa nymphaeata 158   
 • Hydrocampa potamogata 158   
 • Hylophila prasinana 178   
 • Hylophila quercana 178   
 • Hypena crassalis 143   
 • Hypena obesalis 143   
 • Hypena palpalis 143   
 • Hypena proboscidalis 143   
 • Hypena rostralis 143   
 • Hypercallia christiernana 291   
 • Hypsolopha antennella 387   
 • Hypsolopha asperella 387   
 • Hypsolopha perscicella 387   
 • Hypsopygia costalis 151   
 • Hyria auroraria 121   
 • Ilythia anella 362   
 • Ilythia sociella 362   
 • Incurvaria masculella 399   
 • Incurvaria oehlmanniella 399   
 • Incurvaria pectinella 399   
 • Incurvaria rufimitrella 399   
 • Incurvaria spuria 399   
 • Incurvaria tripunctella 399   
 • Lampronia atrella 404   
 • Lampronia capitella 404   
 • Lampronia corticella 404   
 • Lampronia flavipunctella 404   
 • Lampronia formosella 404   
 • Lampronia margine-punctella 404   
 • Lampronia melanella 404   
 • Lampronia praelatella 404   
 • Lampronia rupella 404   
 • Lampropteryx badiata 79   
 • Lampropteryx suffumata 79   
 • Larentia bipunctaria 63   
 • Larentia cervinaria 63   
 • Larentia chenopodiaria 63   
 • Larentia multistrigaria 63   
 • Lepidocera birdella 399   
 • Lepidocera chenopodiella 399   
 • Lepidocera mediopectinella 399   
 • Lepidocera taurella 399   
 • Leptogramma fulvomixtana 267   
 • Leptogramma irrorana 267   
 • Leptogramma literana 267   
 • Leptogramma squamana 267   
 • Leptogramma tricolorana 267   
 • Linaria vulgaris 110   
 • Lobophora hexapterata 103   
 • Lobophora lobulata 103   
 • Lobophora polycommata 103   
 • Lobophora rupestrata 103   
 • Lobophora sexalisata 103   
 • Lophoderus ministranus 245   
 • Lophoderus subfascianus 245   
 • Lophonotus fasciculellus 321   
 • Lozogramma petraria 92   
 • Lozopera alternana 291   
 • Lozopera badiana 291   
 • Lozopera baumanniana 291   
 • Lozopera dubrisana 291   
 • Lozopera francillana 291   
 • Lozopera marmoratana 291   
 • Lozopera smeathmanniana 291   
 • Lozopera straminea 291   
 • Lozotoenia acerana 184   
 • Lozotoenia biustulana 184   
 • Lozotoenia cerasana 178   
 • Lozotoenia cinnamoneana 178   
 • Lozotoenia corylana 178   
 • Lozotoenia costana 184   
 • Lozotoenia crataegana 184   
 • Lozotoenia croceana 178   
 • Lozotoenia cruciana 184   
 • Lozotoenia forsterana 178   
 • Lozotoenia grossulareana 178   
 • Lozotoenia grotiana 184   
 • Lozotoenia heparana 178   
 • Lozotoenia holmiana 184   
 • Lozotoenia laevigata 178   
 • Lozotoenia modeeriana 184   
 • Lozotoenia nebulana 184   
 • Lozotoenia obliquana 184   
 • Lozotoenia ochreana 184   
 • Lozotoenia oporana 184   
 • Lozotoenia ribeana 178   
 • Lozotoenia roborana 184   
 • Lozotoenia rosana 184   
 • Lozotoenia schreberiana 184   
 • Lozotoenia sorbiana 178   
 • Lozotoenia subocellata 184   
 • Lozotoenia trifasciana 184   
 • Lozotoenia xylosteana 184   
 • Macaria alternata 134   
 • Macaria limbata 134   
 • Macaria liturata 134   
 • Macaria notata 134   
 • Macaria praeatomata 134   
 • Macaria subrufata 134   
 • Macaria unipunctata 134   
 • Macrochila bicostella 321   
 • Macrochila fasciella 321   
 • Macrochila marginella 321   
 • Macrochila parenthesella 321   
 • Macrochila robertsonella 326   
 • Macrochilia cribralis 143   
 • Maesia favillacearia 29   
 • Margaritia alivalis 171   
 • Margaritia alpinalis 171   
 • Margaritia angustalis 166   
 • Margaritia asinalis 166   
 • Margaritia centro-strigalis 166   
 • Margaritia cinctalis 166   
 • Margaritia diversalis 166   
 • Margaritia echrealis 166   
 • Margaritia ferrugalis 166   
 • Margaritia fimbrialis 171   
 • Margaritia flavalis 166   
 • Margaritia fulvalis 171   
 • Margaritia fuscalis 171   
 • Margaritia glabralis 166   
 • Margaritia hyalinalis 166   
 • Margaritia institialis 171   
 • Margaritia lancealis 166   
 • Margaritia longipedalis 171   
 • Margaritia margaritalis 171   
 • Margaritia palealis 166   
 • Margaritia pallidalis 166   
 • Margaritia prunalis 171   
 • Margaritia pulveralis 171   
 • Margaritia sericealis 171   
 • Margaritia stramentalis 171   
 • Margaritia stricticalis 171   
 • Margaritia terminalis 166   
 • Margaritia verbascalis 171   
 • Margaritia verticalis 166   
 • Melanippe hastata 87   
 • Melanippe hastulata 87   
 • Mesographe forficalis 166   
 • Metallosetia brevicornis 353   
 • Metallosetia spissicornis 353   
 • Metallosetia trifolii 353   
 • Microsetia atricapitella 344   
 • Microsetia aurella 344   
 • Microsetia aurofasciella 344   
 • Microsetia bella 344   
 • Microsetia cinereo-punctella 344   
 • Microsetia exiguella 344   
 • Microsetia floslactella 344   
 • Microsetia gliechella 344   
 • Microsetia guttella 344   
 • Microsetia mediofasciella 344   
 • Microsetia nigrella 344   
 • Microsetia nigrociliella 344   
 • Microsetia obsoletella 344   
 • Microsetia pfeifferella 344   
 • Microsetia posticella 344   
 • Microsetia pulchella 344   
 • Microsetia pymaeella 344   
 • Microsetia quadrella 344   
 • Microsetia ruficapitella 344   
 • Microsetia sequella 344   
 • Microsetia serciella 344   
 • Microsetia stipella 344   
 • Microsetia sub-bimaculella 344   
 • Microsetia sub-bistrigella 344   
 • Microsetia trimaculella 344   
 • Microsetia unifasciella 344   
 • Microsetia violacella 344   
 • Minoa chaerophyllata 121   
 • Minoa euphorbiata 121   
 • Nascia cilialis 166   
 • Nemophila hybridalis 371   
 • Nola cucullatella 171   
 • Nola fulginalis 171   
 • Nola monachalis 171   
 • Nola strigulatlis 171   
 • Nomophila hybridalis 158   
 • Notocelia udmanniana 240   
 • Numeria pulveraria 56   
 • Nyssia bispidaria 36   
 • Nyssia zonaria 36   
 • Odontopera bidentata 41   
 • Oecophora oliviella 326   
 • Oecophora sulphurella 326   
 • Oethia emortualis 151   
 • Oncocera cardui 371   
 • Oncocera carnella 371   
 • Oncocera sanguinella 371   
 • Oporabia dilutata 103   
 • Oporabia polata 103   
 • Oporinia nubilea 332   
 • Oporinia tortricella 332   
 • Orthotaenia bentleyana 281   
 • Orthotaenia comitana 281   
 • Orthotaenia geminana 281   
 • Orthotaenia haworthiana 281   
 • Orthotaenia lepidana 281   
 • Orthotaenia piceana 281   
 • Orthotaenia pinetana 281   
 • Orthotaenia resinella 281   
 • Orthotaenia turionana 281   
 • Orthotoelia venosa 297   
 • Ourapteryn sambucaria 41   
 • Oxypate gelatella 332   
 • Pachycnemia hippocastanaria 97   
 • Paedisca aethiopiana 190   
 • Paedisca angustiorana 190   
 • Paedisca nebulana 190   
 • Paedisca porphyrana 190   
 • Paedisca rotundata 190   
 • Paedisca scriptana 190   
 • Paedisca semifasciana 190   
 • Paedisca sylvana 190   
 • Paedisca wellensiana 190   
 • Pancalia fusco-aenea 353   
 • Pancalia fusco-cuprea 353   
 • Pancalia latreillella 353   
 • Pancalia leuwenhoekella 353   
 • Pancalia merianella 353   
 • Pancalia woodiella 353   
 • Paracolax derivalis 143   
 • Paracolax nemoralis 143   
 • Paracolax tarsicrinalis 143   
 • Paraponyx stratiotata 158   
 • Pechipogon barbalis 143   
 • Pericallia syringaria 41   
 • Peronea albana 263   
 • Peronea albicostana 263   
 • Peronea albipunctana 254   
 • Peronea albistriana 254   
 • Peronea albovittana 250   
 • Peronea asperana 263   
 • Peronea autumnana 258   
 • Peronea bistriana 263   
 • Peronea borana 263   
 • Peronea brunneana 250   
 • Peronea byringerana 258   
 • Peronea capucina 263   
 • Peronea centrovittana 254   
 • Peronea chantana 254   
 • Peronea combustana 254   
 • Peronea consimilana 250   
 • Peronea coronana 258   
 • Peronea cristalana 250   
 • Peronea cristana 254   
 • Peronea desfontainana 250   
 • Peronea divisana 254   
 • Peronea favillaceana 258   
 • Peronea fulvocristana 250   
 • Peronea fulvovittana 250   
 • Peronea insulana 254   
 • Peronea latifasciana 258   
 • Peronea leachiana 263   
 • Peronea leucophaeana 258   
 • Peronea logiana 263   
 • Peronea marmorana 258   
 • Peronea obsoletana 263   
 • Peronea plumbana 263   
 • Peronea profanana 250   
 • Peronea radiana 254   
 • Peronea ramostriana 254   
 • Peronea reticulana 258   
 • Peronea rufana 263   
 • Peronea ruficostana 258   
 • Peronea schalleriana 263   
 • Peronea semiustana 250   
 • Peronea similana 263   
 • Peronea spadiceana 250   
 • Peronea striana 250   
 • Peronea strigana 254   
 • Peronea subcristalana 254   
 • Peronea subcristana 258   
 • Peronea substriana 250   
 • Peronea subvittana 254   
 • Peronea trigonana 263   
 • Peronea tristana 258   
 • Peronea umbrana 258   
 • Peronea variegana 263   
 • Peronea vittana 250   
 • Perrectaria struthionipennalla 353   
 • Phasiane plumbaria 63   
 • Phibalapteryx angustata 92   
 • Phibalapteryx lineolata 92   
 • Phibalapteryx tersata 92   
 • Phibalapteryx vitalbata 92   
 • Phibalocera quercana 291   
 • Phigalia pilosaria 36   
 • Philalcea amoenana 212   
 • Philalcea asseclana 212   
 • Philalcea bilunana 212   
 • Philalcea fimbriana 212   
 • Philalcea mitterbacheriana 212   
 • Philalcea naevana 212   
 • Philalcea nigromaculana 212   
 • Philalcea ramella 212   
 • Philalcea sociana 212   
 • Philalcea subocellana 212   
 • Philbalapteryx lignata 92   
 • Philedone gerningiana 190   
 • Philodone walkerana 190   
 • Phlyctoenia sambucalis 158   
 • Phtheochroa rugosana 286   
 • Phyceita elutella 371   
 • Phycita abietella 371   
 • Phycita angustella 371   
 • Phycita binaevella 371   
 • Phycita bistriga 371   
 • Phycita consociella 371   
 • Phycita dilutella 371   
 • Phycita fascia 371   
 • Phycita formosa 371   
 • Phycita fusca 371   
 • Phycita hostilis 371   
 • Phycita legatella 371   
 • Phycita marmorea 371   
 • Phycita nebulella 371   
 • Phycita obscura 371   
 • Phycita obtusa 371   
 • Phycita ornatella 371   
 • Phycita palumbella 371   
 • Phycita pinguis 371   
 • Phycita porphyrea 371   
 • Phycita rhenella 371   
 • Phycita roborella 371   
 • Phycita rufa 371   
 • Phycita semirufa 371   
 • Phycita stigmatella 371   
 • Phycita tristrigella 371   
 • Phycita tumidana 371   
 • Physcia advenella 371   
 • Platypteryx lacertula 143   
 • Platypteryx lacertula var. cultraria 143   
 • Poecilochroma communana 240   
 • Poecilochroma maculana 240   
 • Poecilochroma maurana 240   
 • Poecilochroma piceana 240   
 • Poecilochroma semifuscana 240   
 • Poecilochroma solandriana 240   
 • Poecilochroma trapezana 240   
 • Poecilochroma vittana 240   
 • Poecilophasia marginata 134   
 • Polyphasia centum-notata 79   
 • Polyphasia immanata 79   
 • Polyphasia marmorata 79   
 • Porrectaria albicosta 362   
 • Porrectaria anatipenella 417   
 • Porrectaria anatipennella 353   
 • Porrectaria anseripennalla 353   
 • Porrectaria argentula 362   
 • Porrectaria gallipennella 362   
 • Porrectaria leucapennella 362   
 • Porrectaria lineolea 362   
 • Porrectaria ochrea 353   
 • Porrectaria ornatipennella 353   
 • Porrectaria otidipennalla 353   
 • Prionapteryx nebulifera 371   
 • Pseudotomia abscurana 201   
 • Pseudotomia atromargana 201   
 • Pseudotomia atropurpurana 201   
 • Pseudotomia aurana 201   
 • Pseudotomia compositella 201   
 • Pseudotomia ephippana 201   
 • Pseudotomia fraternana 201   
 • Pseudotomia gundiana 201   
 • Pseudotomia jacquiniana 201   
 • Pseudotomia lediana 201   
 • Pseudotomia lunulana 201   
 • Pseudotomia nigricans 201   
 • Pseudotomia nigro-punctana 201   
 • Pseudotomia nitidana 201   
 • Pseudotomia notata 201   
 • Pseudotomia obscurana 201   
 • Pseudotomia petiverella 201   
 • Pseudotomia populana 201   
 • Pseudotomia proximana 201   
 • Pseudotomia puncticostana 201   
 • Pseudotomia sequana 201   
 • Pseudotomia simpiciana 201   
 • Pseudotomia strigana 201   
 • Pseudotomia strobilella 201   
 • Pseudotomia trauniana 201   
 • Psodos alpinata 29   
 • Psodos trepidaria 29   
 • Pterophorus bipunctidactylus 417   
 • Pterophorus calodactylus 422   
 • Pterophorus carphodactylus 417   
 • Pterophorus cosmodactylus 422   
 • Pterophorus didactylus 422   
 • Pterophorus fuscodactylus 417   
 • Pterophorus galactodactylus 417   
 • Pterophorus heterodactylus 422   
 • Pterophorus leucodactylus 417   
 • Pterophorus lunaedactylus 417   
 • Pterophorus microdactylus 422   
 • Pterophorus migadactylus 422   
 • Pterophorus monodactylus 417   
 • Pterophorus niveidactylus 417   
 • Pterophorus ochrodactylus 417   
 • Pterophorus pallidactylus 422   
 • Pterophorus pentadactylus 417   
 • Pterophorus pterodactylus 417   
 • Pterophorus punctidactylus 422   
 • Pterophorus rhododactylus 422   
 • Pterophorus similidactylus 422   
 • Pterophorus spilodactylus 417   
 • Pterophorus tephradactylus 417   
 • Pterophorus tesseradactylus 422   
 • Pterophorus tetradactylus 417   
 • Pterophorus tridactylus 417   
 • Pterophorus trigonodactylus 422   
 • Ptycholoma lecheana 240   
 • Ptycholoma obsolotana 240   
 • Ptychopoda dilutaria 129   
 • Ptychopoda dilutaria var. fimbriolata 129   
 • Ptychopoda immutata 129   
 • Ptychopoda incanata 129   
 • Ptychopoda incanata var. contiguaria 129   
 • Ptychopoda lividata 129   
 • Ptychopoda ornata 129   
 • Ptychopoda rubricata 129   
 • Ptychopoda trigeminata 129   
 • Ptychopoda trigeminata var. bisetata 129   
 • Pyralis farinalis 151   
 • Pyralis glaucinalis 151   
 • Pyralis pictalis 151   
 • Pyrausta cespitalis 158   
 • Pyrausta ostrinalis 158   
 • Pyrausta punicealis 158   
 • Pyrausta purphyrialis 158   
 • Pyrausta purpuralis 158   
 • Pyrausta sordidalis 158   
 • Rhyacionia flavofasciana 281   
 • Rhyacionia hastiana 281   
 • Roxana arcuana 219   
 • Rumia crataegata 41   
 • Sarrothripus afzelianus 245   
 • Sarrothripus degeneranus 245   
 • Sarrothripus dilutanus 245   
 • Sarrothripus ilicanus 245   
 • Sarrothripus lathaminanus 245   
 • Sarrothripus ramosanus 245   
 • Sarrothripus stonanus 245   
 • Sarrothripus undulanus 245   
 • Scotosia rhamnata 92   
 • Scotosia sparsaria 92   
 • Scotosia vetulata 92   
 • Semioscopis avellanella 332   
 • Semioscopis steinkelnerana 332   
 • Senta flammea 362   
 • Senta sericea 362   
 • Sericoria micana 235   
 • Sericoris alternana 235   
 • Sericoris autofasciana 235   
 • Sericoris bifasciana 235   
 • Sericoris cespitana 235   
 • Sericoris fasciolana 235   
 • Sericoris fuligana 235   
 • Sericoris furfurana 235   
 • Sericoris gramineana 235   
 • Sericoris marmorana 235   
 • Sericoris myrtillana 235   
 • Sericoris politana 235   
 • Sericoris pulchellana 235   
 • Sericoris quadrimaculana 235   
 • Sericoris striana 235   
 • Sericoris subsequana 235   
 • Sericoris undulana 235   
 • Sericoris urticana 235   
 • Simaëthis fabriciana 158   
 • Simaëthis lutosa 158   
 • Simaëthis myllerana 158   
 • Simaëthis pariana 158   
 • Simaëthis punctosa 158   
 • Siona dealbata 79   
 • Speranza brunneata 29   
 • Speranza limbaria 29   
 • Spilnota foenella 196   
 • Spilonota aquana 196   
 • Spilonota argyrana 196   
 • Spilonota comitana 196   
 • Spilonota costipunctana 196   
 • Spilonota nigricostana 196   
 • Spilonota nubiferana 196   
 • Spilonota pflugiana 196   
 • Spilonota quadrana 196   
 • Spilonota rusticana 196   
 • Spilonota straemiana 196   
 • Spilonota stricticana 196   
 • Spilonota tetragonana 196   
 • Spilonota trigeminana 196   
 • Spilonota trimaculana 196   
 • Spilonota ustulana 196   
 • Spilonotaq cynosbatella 196   
 • Steganolophia prunata 79   
 • Steganoptycha angulana 208   
 • Steganoptycha boeberana 208   
 • Steganoptycha cinereana 208   
 • Steganoptycha cuspidana 208   
 • Steganoptycha pavonana 208   
 • Steganoptycha retusana 208   
 • Steganoptycha rhombifasciana 208   
 • Steganoptycha stictana 208   
 • Steganoptycha subuncana 208   
 • Steganoptycha tetraquetrana 208   
 • Steganoptycha triquetrana 208   
 • Steganoptycha unipunctana 208   
 • Strenia clathrata 129   
 • Synaphe angustalis 151   
 • Telea ambiguella 338   
 • Telea caesiella 338   
 • Telea comptella 338   
 • Telea crataegella 338   
 • Telea curtisella 338   
 • Telea leucatella 338   
 • Telea subfasciella 338   
 • Tephrosia abietaria 56   
 • Tephrosia consonaria 56   
 • Tephrosia crepuscularia 56   
 • Tephrosia extensaria 56   
 • Tephrosia punctularia 56   
 • Tephrosia strigularia 56   
 • Tephrosia tetragonaria 56   
 • Teras caudana 272   
 • Teras effractana 272   
 • Teras emargana 272   
 • Teras excavana 272   
 • Teras ochracea 272   
 • Thera juniperata 103   
 • Thera simulata 103   
 • Thera variata 103   
 • There coniferata 103   
 • There obliquaria 97   
 • Theristis acinacitella 387   
 • Theristis nemorella 387   
 • Timandra emutaria 134   
 • Timandra imitaria 134   
 • Timandra variegata 134   
 • Tinea albipunctella 393   
 • Tinea cloacella 393   
 • Tinea corticella 393   
 • Tinea destructor 393   
 • Tinea flavescentella 393   
 • Tinea flavicostella 393   
 • Tinea fuscipunctella 393   
 • Tinea granella 393   
 • Tinea lappella 393   
 • Tinea nigripunctella 393   
 • Tinea parasitella 393   
 • Tinea pellionella 393   
 • Tinea semifulvella 393   
 • Tinea sulphurella 393   
 • Tinea tapetzella 393   
 • Tinea ustella 393   
 • Tortrix galiana 178   
 • Tortrix palleana 178   
 • Tortrix pillerana 178   
 • Tortrix viburnana 178   
 • Tortrix viridana 178   
 • Triphosa cervinata 97   
 • Triphosa dubitata 97   
 • Trophossia cinereata 97   
 • Venilia maculata 129   
 • Venilia maculata var. quadrimaculata 129   
 • Venusia cambrica 70   
 • Xanthosetia diversana 291   
 • Xanthosetia ferrugana 291   
 • Xanthosetia hamana 291   
 • Xanthosetia inopiana 291   
 • Xanthosetia luteolana 291   
 • Xanthosetia zoegana 291   
 • Yponomeuta cognatella 332   
 • Yponomeuta evonymella 332   
 • Yponomeuta irrorella 332   
 • Yponomeuta padella 332   
 • Yponomeuta plumbella 332   
 • Yponomeuta rosella 332   
 • Zerene adustata 87   
 • Zerene albicillata 87   
 • Zerene plumbata 87   
 • Zerene procellata 87   
 • Zerene rubiginata 87   

Verzeichnis der botanischen lateinischen Namen:

 • Achillea millefolia 36   
 • Agrostemma gittago 201   
 • Aira alpina 286   
 • Althaea officinalis 63   
 • Anemone ranunculoides 314   
 • Centaurea nigra 115   
 • Chlora perfoliata 317   
 • Corydalis lutea 404   
 • Cucubalus baccifer 393   
 • Cynosurus cristatus 272 291   
 • Cytisus scoparius 29   
 • Echium vulgare 171   
 • Epimedium alpinum 311   
 • Fumaria officinalis 399   
 • Galeobdolon luteum 263   
 • Galium 79   
 • Gentiana acaulis 422   
 • Gentiana amarella 321   
 • Geranium robertianum 413   
 • Hypericum pulchrum 219   
 • Juniperus communis 103   
 • Lychnis diurna 267   
 • Lychnis flos-cuculi 208   
 • Lysimachia nemorum 254   
 • Ononis procurrens 422   
 • Primula farinosa 258   
 • Pyrus domestica 224   
 • Rhamnus catharticus 212   
 • Rosa villosa 297   
 • Saxifraga geum 229   
 • Silene inflata 235   
 • Silene quinquevulnera 387   
 • Verbascum pulverulentum 409   


Das Original des Werkes wurde freundlicherweise von Tyark Allers zur Verfügung gestellt. Einscannen und Bearbeitung durch Kurt Stüber, Oktober 2006.
Dieses Buch ist Teil von www.biolib.de der virtuellen biologischen Fachbibliothek..
© Kurt Stueber, 2003